Åløkkeskoven: Bjørnen sover

Roen har indfundet sig i Åløkkeskoven, efter at skovrydningsmaskinen i maj efterlod et voldsomt ar i den historiske skov. Men selvom det er fuglefløjt og ikke maskinlarm, vi nu nyder i skoven, er kampen for at redde den langtfra slut. Derfor orienterer vi fortsat i Kuréren om status på ”skovsagen”.

(Artiklen blev publiceret 4. september 2021 i Kuréren)

Hvad handler sagen om?
Byggeselskabet Olav de Linde ejer et areal af Åløkkeskoven (matr. 27f), som fulgte med i handlen, da selskabet i 2006 købte Roulunds gamle fabrikker, som idag hedder Pakhusgården.

Skovarealet må dog ifølge gældende kommuneplan (og tidligere kommuneplaner, som også gjaldt i 2009) ikke bebygges, da det er udlagt til såkaldt friareal. Ifølge kommuneplanen må arealet alene benyttes til rekreative formål.

Alligevel har Byggeselskabet Olav de Linde siden overtagelsen arbejdet med forskellige planer om boligblokke på op til seks etager på skovarealet.

Byggeplanerne i skoven er gentagne gange blevet afvist af By- og Kulturforvaltningen, for kommuneplanen har jo klart defineret arealets formål som rekreativt. Men de klare afvisninger afholder tilsyneladende ikke byggeselskabet fra ufortrødent at arbejde videre med planerne om boligblokke i skoven

Politikerne vil bevare skoven
24. marts i år vedtog Odense Byråd ”Kommuneplan 2020-32”. Her blev Byggeselskabets grund i Åløkkeskoven et centralt tema, da et bredt flertal i byrådet besluttede, at arealet sammen med resten af Åløkkeskoven blev udpeget til Grønt Danmarkskort som ”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”.

Med denne beslutning understregede politikerne at hele Åløkkeskoven skal bevares som naturområde – herunder også den privatejede del.

På trods af den politiske beslutning valgte Olav de Linde i starten af maj at rydde et stort område af skoven omkring ”Cirkuspladsen” – det lokale navn for den runde plads i udkanten af skoven.

Til medierne forklarede firmaet, at man ryddede arealet for at kunne benytte det til opmagasinering af byggematerialer og til erhvervsparkering.

De Linde klager over planen
Byggeselskabet Olav de Linde har klaget over vedtagelsen af kommuneplanen til Planklagenævnet. Byggeselskabet er utilfreds med, at den private del af Åløkkeskoven med kommuneplanen også blev udpeget til Grønt Danmarkskort som ”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”.

Udpegningen er nemlig bindende for kommunen. Det betyder, at kommunen dermed vil få meget svært ved at kunne give Byggeselskabet dispensation til at bygge i skoven, både nu og i fremtiden.

Skulle byggeselskabet få medhold i klagen hos Planklagenævnet, betyder det dog ikke, at der må bygges i skoven. Arealet vil fortsat være udlagt til rekreative formål med en bebyggelsesprocent på nul.

Hvorfor er sagen fortsat aktuel?
Åløkkekvarterets Grundejerforening arbejder for at bevare Åløkkeskoven i sin helhed. Derfor ærgrer det os meget, at Byggeselskabet Olav de Linde i maj valgte at rydde et stort areal skov omkring ”Cirkuspladsen”.

Men det er også særdeles foruroligende at læse, hvad Olav de Lindes direktør i Odense, Lars Friis, skrev til direktør for By- og Kulturforvaltningen Morten Møller Iversen 7. maj 2021:

”Jeg kan dog oplyse, at fældningen foreløbig alene omfatter området omkring parkeringspladsen kaldet cirkuspladsen og den tilhørende adgangsvej” .
Det er os, der har skrevet foreløbig med kursiv. For antyder det ord, at byggeselskabet vil fælde endnu mere af skoven?

I bestyrelsen for Åløkkekvarterets Grundejerforening er vi ret bekymrede over, at Byggeselskabet Olav de Linde åbenbart ikke vil acceptere en bred politisk beslutning om at beskytte Åløkkeskoven – men i stedet tilsyneladende vælger bevidst og formålsløst at skade naturen.

Dette vil vi gøre
Derfor vil grundejerforeningen fortsat arbejde for, at der bliver udarbejdet og vedtaget en bevarende lokalplan for hele Åløkkeskoven, så det bliver yderligere præciseret, hvad der gælder for området.

Det er magtpålæggende for grundejerforeningen, at kommunen ikke giver tilladelse til at omdanne dele af skoven til parkeringspladser, opmagasineringsplads eller boligområde.
Vi ser det som et fælles ansvar at passe på byens skove og på de grønne og rekreative områder.

Dette kan du gøre
Selv om der nu er fældet træer i en del af skoven, standser vi ikke indsamlingen til fordel for skovens træer.

I har allerede støttet os med over 20.000 kroner. Og det er vi taknemmelige for. Det er dyrt at betale for advokathjælp i vores kamp for at bevare matrikel 27f som skov og rekreativt område. Og vi har ikke lige så mange milliarder på kistebunden som Olav de Linde.

Vores formål med indsamlingen er stadig at sikre, at der ikke sker ændret arealanvendelse på matrikel 27f. At skov forbliver skov. Du kan sende dit beløb via mobilepay til 79203. Eller indsætte beløbet på reg. 7045 kontonummer 0001001203.

Tekst og foto: Lars Hartvig Linaa
bestyrelsesmedlem i
Åløkkekvarterets Grundejerforening