Referat af generalforsamlingen 2024

Formanden afgiver beretning for de fremmødte. Foto: Peer Gyldenbrand Jochumsen

Formand Axel Lund Henriksen i gang med generalforsamlingen. Foto: Peer Gyldenbrand Jochumsen

Onsdag den 13. marts 2024 mødte 36 deltagere – inklusive bestyrelsen – op i Åasen til generalforsamling i Åløkkekvarterets Grundejerforening.

Valg af dirigent
Dirigent Hans Gammelgaard konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i de to seneste numre af Kuréren.

Formandens beretning
Formand Axel Lund Henriksen afgiver årets beretning:
Vi har holdt otte møder og nedsat en række udvalg i løbet af året. Her er uddrag af, hvad udvalgene har arbejdet med.

Økonomiudvalg: Det var planen, at Martin skulle overtage regnskabet fra Alexander, men han flytter. Planen for det kommende år er at modernisere medlemskartoteket.

Medlemsudvalg: Der er arbejdet på en skrivelse, der fortæller, hvorfor man skal være medlem. Ud af det kom et forslag om differentierede kontingentsatser, så vi kan give tilbud til nye medlemmer.

Kommunikationsudvalg: Tager sig af hjemmeside og Kuréren. Bladets økonomi er trængt, så vi ligger til at skulle give et større bidrag til bladet.

Skovudvalg: Har flyttet aktiviteterne fra Velfærdens Fundament (1 million kroner) over til udvalget. Arbejdet har ligget i dvale på grund af kommunen. Har arbejdet på fredsskovspligt.

Arrangementsudvalg: Gennemførte i år affaldsindsamling for tredje gang. Vi samler hvert år en boogietrailer med høje sider. Forsøger i år igen. Til sankthans blev der desværre indført afbrændingsforbud. Halloween havde nok det bedste år nogensinde. Mange græskar, mange gæster og mange institutioner, der deltog.

Arkitekturudvalg: Opstod ud af generalforsamlingens snak sidste år om bevarende lokalplan. Vi har holdt møde med kommunen for at få indsigt i, hvordan planen for Hunderupkvarteret blev rullet ud. Ellers ikke andre aktiviteter.

Årets sager
Støj: Vi har en sag lige nu med støj fra virksomhed på Grønløkkevej. Har et møde i næste uge.
Kærlighedsstien: Har holdt vejmøde om klipning af træerne ved Kærlighedsstien. Der er forskellige ønsker.
Vand: Påbegyndt kortlægning af opstigende kloakvand. Det arbejde er vi ikke færdige med. Det arbejde skal fortsætte
Ansøgninger: Bordtennisbord til fodboldbanen på Rasmus Rasks Vej. Pengene er givet fra kommunen, men det kræver en forsikring, og vi har fundet ud af sammen med kommunen, at det kan gå ind under vores erhvervsforsikring.
Fældning: Der blev fældet et vejtræ, hvor vi greb ind og fik plantet et nyt vejtræ.
Næsbyhoved Skov: En ny ejer ønskede at fælde alle træer på grunden. Det gik vi ind i, fordi vi syntes, der ikke skulle fældes flere træer, men ellers har vi bistået Kanalvejens Grundejerforening med at forstå en lokalplan

Trafikudvalget: (ved Michael Holck) Vi har fået retningslinjer om skillerabatten på Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé, så man må parkere. Med visse undtagelser. Opfordrede beboere med carport og garage til at benytte dem.

Sidste år fik vi et solidt mandat til at forsøge at lukke Åløkke Allé ved Næsbyvej.
Der kom midler som kunne søges fra kommunen. Desværre tog ingen handsken op, selv om vi havde vedlagt mailadresser, man kunne søge til i Kuréren. Fx bordtennisborde eller blomsterkummer. Håber, at man kunne finde sammen om projekter en anden gang.

Trafikregulerende tiltag. Blandt andet lukning af veje og sænkning af hastighed. I den forbindelse var vores mandat at kunne arbejde videre med de løsninger. Vi har i samarbejde med grundejerforeningen i Gl. Tarup lavet møder og drøftet de forskellige løsninger.

På det seneste har vi gået ture med rådmænd- og kvinder og vores skoleleder. Politikerne har været meget lydhøre og er kommet med forslag. Vi har søgt om at blive område nummer 2 efter Skibhusvej som forsøgsordning. Formål er at begrænse antallet af gennemkørende biler.

Beretningen til debat
Dirigenten takker for beretningen. Beretningen sættes til debat og her er et udvalg af indlæggene. I referatet er deltagerne anonyme – bortset fra en enkelt – mens de bestyrelsesmedlemmer, der svarer, nævnes ved navn.

Deltager: Er det stadig vores hensigt at få lukket Åløkke Allé?
Michael: Ja. Det er det mandat, vi har fået.

Axel: Vi har ikke foreslået løsninger. Vores formål med politikermøde er at blive lukket ind i dialogen for at få bedre forhold for vores skolebørn, der skal cykle, og vi vil gerne have den gennemkørende og tunge trafik væk fra Åløkke Allé. Og vi har talt meget om trafikstøjen ved Rugårdsvej.

Troels: Der var et indlæg i Kuréren sidst, om man ikke bare skubber trafikken fra én vej til en anden? Jeg kan ikke huske, om vi sidste år fik en afstemning om at arbejde for at lukke Åløkke Allé.
Svar fra deltager: Det gjorde i. Det var 38 mod 2.

Deltager: Angående parkering på Ny Kongevej og Prinsesse Maries Allé. Hvad er løsningen egentlig, og hvordan gør man som udefrakommende?
Michael: Man må gerne holde på vejen, men bilerne skal holde forskudt, så der er fri passage.
Deltageren – og flere andre – efterlyste de præcise regler. Dirigenten opfordrede til at skrive om det i Kuréren.

Myhr: Da man lukkede TBT-gade, lagde man mere end 10.000 ekstra biler over i vores kvarter, så døgntrafikken er over 20.000 biler. Det gjorde man ikke noget for at afhjælpe. Så hvis vi gør noget, flytter man trafikken et andet sted hen.
Beboer fra Åløkkehaven: Vi har pludselig fået stor trafik af lastbiler med hænger på Åløkkehaven. Det er hver anden dag. De kommer derned og må ikke dreje til venstre ved Toldbodgade. De kan så ikke bakke tilbage igen, og må køre ned over havnen. Der kunne bruges et skilt.
Michael: Vi prøvede på et tidspunkt at få reduceret 3500 kg vogne på Åløkke Allé.

Dirigenten giver ordet til Sebastian, Demant Prinsesse Maries Allé, som gerne vil stille op til bestyrelsen og præsenterer sig selv, fordi han skal gå om lidt.

Forelæggelse af revideret regnskab
Regnskab ved Alexander Danker udsendes separat til bestyrelsen. Det er godkendt af revisor Nils Aaskov.

Kassereren ridser hovedlinjerne i regnskabet op:

Alexander: Vi har fået 156.736 kroner i kontingent. Vi har 392 medlemmer. Og har fået 111 kroner i renteindtægt. Diverse udgifter er steget fra 465 til 7600 kroner, fordi vi har købt to pop-op-pavilloner, som skal kunne bruges i mange år. Så udgifterne er lidt lavere end i fjor. Årets resultat er 86.131 kroner, og vores bankbeholdning er nu 198.535 kroner. Som kasserer er jeg nødt til at sige, at pengene hurtigt kan ryge, hvis vi skal i gang med konsulent- eller juridisk bistand. Ser gerne, at vi har mere stående.

Beboer: Kontingentet burde kun være på 200 kroner.
Axel: Jeg mener ikke, vi skal have 200.000 kroner stående. Vi har været for dårlige til at bruge pengene i kvarteret. Synes der er mange ting, hvor grundejerforeningen kunne gå ind og støtte. Vi bør være bedre til at sætte pengene i spil i kvarteret.
Carsten: Sidste år besluttede man at hæve kontingentet til 400 kroner for blandt andet at betale for advokat.
Myhr: Begge synspunkter giver jeg ret. Både at have penge på bogen og at bruge nogle penge.

Beboer: Hvor er siden i regnskabet med træerne på Ny Kongevej? Der er jo skiftet en del træer. Er de sat op af kommunen?
Axel: Ja. Kommunen fandt nogle penge i slutningen af budgetåret og meddelte pludselig, at man havde penge til at erstatte nogle af træerne.
Alexander: Ja, der står 41.533 kroner, og de bliver stående på kirsebærtrækontoen.
Axel: Senere på året går jeg en tur med en fra kommunen og lægger en plan for, hvornår der skal plantes nye.
Axel: På skovkontoen står der stadig 28.000 kroner.

Beboer på Åløkkehaven: Hvorfor skal vi selv betale for udskiftning af træer på Åløkkehaven?
Axel: Det skyldes OPP-ordningen med Jane Jegind.
Myhr: Og det skyldes, at I selv har plantet træer på Åløkkehaven.

Regnskabet godkendt med akklamation.

Indkomne forslag
Axel: Bestyrelsen stiller i år forslag om at give bestyrelsen fuldmagt til at regulere kontingentet. Formanden uddyber, at forslaget bunder i, at de nuværende regler ikke giver mulighed for eksempel at tilbyde rabat til nye medlemmer.

Myhr: Foreslår at skifte ”regulere” ud med ”nedsætte”. I argumenterer godt for det.
Troels: Hvis vi virkelig har brug for pengene, så tror jeg også at bestyrelsen skal møde forsamlingen næste år. Så jeg tror ikke, bestyrelsen kunne finde på at hæve kontingentet. Helt forkert, hvis man ikke tør give bestyrelsen fuldmagt.

Dirigenten kalder til pause, så forsamlingen kan diskutere forslaget.
Der serveres øl, vand, kaffe, boller og othellokage.

Generalforsamlingen genoptages kl. 20.15.

En enkelt deltager spørger, om medlemsudvalget vil bruge fuldmagten aktivt.
Carsten bekræfter og forklarer kort, hvordan man kunne gøre. Ingen yderligere kommentarer.
Ingen ønsker at stemme om det. Bestyrelsens forslag er vedtaget.

Valg
Axel og Alexander er ikke på valg. Det er Martin heller ikke, men forlader bestyrelsen. Michael og Peer genopstiller. Det gør Line og Hans ikke. Troels genopstiller ikke som suppleant. Carsten genopstiller. Der skal derfor findes fire nye medlemmer. Bestyrelsen peger på Jesper Beenfeldt, Dronning Olgas Vej, Jesper Holst, Johannevej, Sebastian Demant, Prinsesse Maries Allé og Nina Collatz, Johannevej. De præsenterer sig selv.

Den nye bestyrelse. Bagest fra venstre: Alexander Danker, Michael Holck, Peer Gyldenbrand Jochumsen, Axel Lund Henriksen og Carsten Aadahl Madsen. Forrest fra venstre: Jesper Beenfeldt, Jesper Holst og Nina Collatz. Foto: Hans Faarup

Jesper B: Har været aktiv i skovsagen, lavet facebookgruppe. Har erfaring som kasserer i mange andre foreninger.

Jesper H: Har boet her i kvarteret i tre år. Datter i skolen. Engageret i tumlastik. Vil gerne støtte endnu mere op om kvarteret.

Nina: Har boet her i 30 år. Har været med i det gamle skovlaug. Brænder for skoven. Var med i den lille hjælpegruppe for foreningen i de Linde-sagen.

Sebastian: Far til to, medstifter af tumlastik på skolen.

Sebastian Demant kunne ikke være med til gruppefotograferingen. Men her er han.

Peer tilbyder at lade sig vælge for 1-årig periode (som afløser for Martin, der går ud halvt inde i sin periode). Nina vil gerne gerne være suppleant. Carsten vil gerne fortsætte som suppleant. Dermed er der ikke behov for afstemning, og bestyrelsen ser således ud:

Axel Lund Henriksen – ikke på valg – 1 år
Alexander Danker – ikke på valg – 1 år
Peer Gyldenbrand Jochumsen – genvalgt – 1 år
Michael Holck – genvalgt – 2 år
Jesper Beenfeldt – nyvalgt – 2 år
Jesper Holst – nyvalgt – 2 år
Sebastian Demant – nyvalgt – 2 år
Carsten Aadahl Madsen – suppleant – 1 år
Nina Collatz – suppleant – 1 år

Dermed er vi næste år tilbage i det almindelige rul, hvor der hvert år er to suppleanter på valg, og skiftevis tre og fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Fastsættelse af kontingent
Uændret

7. Eventuelt
Ingenting

Under de afsluttende kommentarer fra salen, opfordrer en deltager til, at det skrives i Kuréren, at der er mange penge at søge.

Dirigenten runder mødet af, takker for god ro og orden og opsummerer fire punkter:

Bestyrelsen opfodres til at sætte skilte op, dels om parkering på Ny Kongevej og omkringliggende veje, samt skilte, der kan forhindre lastbiler i at køre ned ad Åløkkehaven.

Bestyrelsen skal fortælle i Kuréren om den svulmende pengekasse, så der bliver søgt flere penge til projekter.

Bestyrelsen skal desuden undersøge, om det er muligt at få bedre forrentning af vores formue.

Generalforsamlingen giver fuldmagt til, at bestyrelsen må give rabat på kontingenter, så man kan få flere medlemmer med.

Mødet slutter kl. 20.30.

Referent: Hans Faarup